TỎI TÂY LOẠI DÀI SUMMER.

Một giống rất sớm cho sản xuất mùa hè và mùa thu ở các khu vực ôn đới.

Cũng thích hợp trồng ở các vùng cao nhiệt đới.

Tạo ra cây cao với thói quen mọc thẳng trung bình và trục dài dày 20-25 cm (9,4 in.). Tỏi tây chất lượng có thể dùng để bán tươi và chế biến.