RAU DIẾP KINGDOM

Rau diếp dạng tảng, cỡ lớn. Lá giòn, có khía sâu và có màu xanh vừa.

Hạt đen. Độ chín: 25 ngày ương và 38 ngày từ khi cấy đến khi thu hoạch. Chịu nhiệt và cho thấy khả năng chịu đựng rất cao với Tip Burn. Tăng trưởng mạnh.