RAU CHÂN VỊT SPI-2

Sớm, kháng bệnh sương mai Các chủng tộc 1,3. Đặc điểm: mọc sớm. Cây mọc thẳng với lá màu xanh đậm.
Khả năng chống lại bệnh sương mai chủng tộc 1,3, nóng và lạnh.

Độ xoăn: Trung bình