ỚT NGỌT YOLO WONDER

Ớt ngọt size 4½ x 4 inch, 3 đến 4 thùy, bóng trên cây lớn và cứng cáp. Tán lá tốt che phủ. Ngày đến hạn: 80 ngày.