ỚT CAY F1 SKY HOT

Loại “HOT CHILI”. Cây sinh trưởng mạnh cho năng suất rất cao. Quả tươi dài 13-14 cm, đường kính 1,8 cm, trọng lượng 17-19 gam.
Thịt dày.
Thu hoạch: 50 ngày sau khi cấy.

Khả năng kháng Phytophthora capsici cao. Chịu đựng được bệnh thán thư.