ỚT CAY F1 RED HOT

Một cây trồng có sức sống rất mạnh và cho năng suất cao. Canh tác nhiệt đới: quanh năm. Tránh mùa quá mát. Khả năng kháng Phytophthora capsici cao. Quả: Kích thước quả tươi, cùi dày, dài 12-13 cm, rộng 1,8 cm, trọng lượng quả 17-19 gam. Vườn ươm: 18-25 ngày. Thành thục 43-45 ngày sau khi ghép.