ỚT CAY F1 AMERICAN 102

Thói quen phát triển đúng đắn. Kết quả đơn.

Ra quả sớm. Năng suất cao, cây khỏe và đậu trái cao.

Kích thước trung bình của quả: 3 đến 4 cm (1,2 -1,6 in). Có khả năng chống bệnh héo xanh do vi khuẩn và bệnh héo xanh do nấm mốc. Độ cay cao.