DƯA LƯỚI F1 ARMOR

Loại dưa vàng. Trọng lượng: 2Kg.

Trọng lượng 11 ~ 14. bệnh phấn trắng và khả năng chống chịu của fom R2