ĐẬU CORA HẠT ĐEN

Đậu Pháp cực (leo). Sau khi gieo 55 ngày, quả hình tròn – bầu dục, dài 16 – 18 cm (6,7 in.). Vỏ xanh vừa. Giống có hạt đen. Sản lượng rất cao. Đề kháng với BCMV (virus khảm đậu thường), bệnh thán thư và Pseudomonas Phaseolicola.