CỦ CẢI 18 DAYS.

Rễ hình bán nguyệt dài và hình trụ không rỗng. Màu đỏ tươi với đầu nhỏ màu trắng. Củ mài mỏng và tán lá trung bình.