CÀ CHUA F1 SCORPION

Tăng trưởng nhanh. Thành thục: 60 ngày sau khi cấy. Hình tròn. Khối lượng quả: 90-100 gam. Các loại trái cây da dày đồng đều cho các thị trường xa và trong nước. Chịu đựng LCV.