CÀ CHUA F1 COBRA

Xác định sinh trưởng, thành thục: 60 ngày sau khi cấy. Hình tròn. Khối lượng quả 90-100 gam. Trái cây unifom da dày hoặc cho thị trường xa và địa phương. Chịu đựng LCV.