CÀ CHUA F1 ẤN ĐỘ

Tăng trưởng nhanh. Thành thục: 60-65 ngày sau khi trồng. Hình tròn. Khối lượng quả: 90-100 gam. Màu đỏ đẹp với vai xanh. Quả chắc. Chịu đựng LCV.