BẦU BOTTLE F1 #612 F1 #612

Giống lai có năng suất cao, giống sớm, có thể thu hoạch trong vòng 65 đến 70 ngày sau khi gieo.

Nó tạo ra 12 đến 16 quả mỗi cây trong điều kiện thuận lợi. Quả hình trụ, thẳng, màu xanh nhạt, dài từ 50 đến 55 cm.