[ux_banner height=”100%” bg=”218928″ bg_size=”original” bg_pos=”53% 52%” visibility=”hidden”]

[text_box width=”29″ position_x=”0″ position_y=”95″ text_depth=”5″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_align=”left”]

Green seed

mạng lưới toàn cầu

Hướng tới tương lai

Đóng góp cho thế giới thông qua việc tạo ra và cung cấp các sản phẩm hạt giống sáng tạo, chất lượng cao.

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”29″ position_x=”0″ position_y=”95″ text_depth=”5″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_align=”left”]

Green seed

mạng lưới toàn cầu

Hướng tới tương lai

Đóng góp cho thế giới thông qua việc tạo ra và cung cấp các sản phẩm hạt giống sáng tạo, chất lượng cao.

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”90″ position_y=”50″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218931″ image_size=”original” width=”32″]

[ux_text text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

VIỆT NAM

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”85″ position_y=”25″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218931″ image_size=”original” width=”32″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

TRUNG QUỐC

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”5″ position_y=”30″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218931″ image_size=”original” width=”32″ link=”#american_cn”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

MỸ

[lightbox id=”american_cn” width=”600px” padding=”20px”]
[block id=”american_cn”]
[/lightbox]

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”10″ position_y=”60″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218936″ image_size=”original” width=”32″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

MỸ

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”40″ position_y=”40″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218936″ image_size=”original” width=”32″ link=”https://thucpham.chothemeweb.net/#”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

CHÂU PHI

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” bg=”219010″ bg_size=”original” bg_pos=”53% 52%” visibility=”hide-for-medium”]

[text_box width=”29″ position_x=”0″ position_y=”95″ text_depth=”5″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_align=”left”]

Green seed

mạng lưới toàn cầu

Hướng tới tương lai

Đóng góp cho thế giới thông qua việc tạo ra và cung cấp các sản phẩm hạt giống sáng tạo, chất lượng cao.

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”29″ position_x=”0″ position_y=”95″ text_depth=”5″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_align=”left”]

Green seed

mạng lưới toàn cầu

Hướng tới tương lai

Đóng góp cho thế giới thông qua việc tạo ra và cung cấp các sản phẩm hạt giống sáng tạo, chất lượng cao.

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”85″ position_y=”65″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218931″ image_size=”original” width=”32″]

[ux_text text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

VIỆT NAM

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”85″ position_y=”25″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218931″ image_size=”original” width=”32″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

CHINA

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”10″ position_y=”30″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218931″ image_size=”original” width=”32″ link=”#american_cn”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

AMERICAN

[lightbox id=”american_cn” width=”600px” padding=”20px”]
[block id=”american_cn”]
[/lightbox]

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”20″ position_y=”80″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218936″ image_size=”original” width=”32″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

AMERICAN

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”13″ position_x=”60″ position_y=”65″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”218936″ image_size=”original” width=”32″ link=”https://thucpham.chothemeweb.net/#”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0, 4, 252)”]

AMERICAN

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner bg=”218928″ visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”77″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_depth=”5″]

Green seed

mạng lưới toàn cầu

Hướng tới tương lai

Đóng góp cho thế giới thông qua việc tạo ra và cung cấp các sản phẩm hạt giống sáng tạo, chất lượng cao.

[/text_box]
[text_box width__sm=”77″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_depth=”5″]

Green seed

mạng lưới toàn cầu

Hướng tới tương lai

Đóng góp cho thế giới thông qua việc tạo ra và cung cấp các sản phẩm hạt giống sáng tạo, chất lượng cao.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”99.99%” height__sm=”56.25%” bg=”218942″ bg_size=”original” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”79″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgba(7, 42, 47, 0.605)”]

[ux_text text_align__sm=”center”]

euro

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”99.99%” height__sm=”56.25%” bg=”218941″ bg_size=”original” bg_pos=”0% 1%” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”79″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgba(7, 42, 47, 0.605)”]

[ux_text text_align__sm=”center”]

VIETNAM

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”99.99%” height__sm=”99.99%” bg=”218940″ bg_size=”original” bg_pos=”0% 1%” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”79″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgba(7, 42, 47, 0.605)”]

[ux_text text_align__sm=”center”]

JAPAN

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]